facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

2016-09-29
A- A +A

Zarząd Powiatu w Zwoleniu  zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego ogłaszanych w 2016 roku.

 

1.    Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Zwoleniu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.   Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu komisji  jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

3.   Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych nie będą brane pod uwagę.

4.  Zgłoszenia, na załączonym formularzu, należy nadsyłać w terminie do dnia 12 października 2016 roku na adres: Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, ul. Wł. Jagiełły 4,  26-700 Zwoleń.

 

I. Wymagania stawiane kandydatom:

 

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie powiatu zwoleńskiego które spełniają łącznie następujące kryteria:

1)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)      nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

3)     nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

4)  mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów.

UWAGA! Zgodnie z art. 15 ust. 2 f  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

 

II. Zadania komisji konkursowej:

 

1.  Ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego. 

2.      Przygotowanie propozycji podziału środków.

3.      Sporządzenie protokołu z prac Komisji.

 

 

III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej 

 

1.     Zarząd Powiatu po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń przygotowuje listę kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert. 

2.      Komisję konkursową powołuje Zarząd Powiatu w Zwoleniu w formie uchwały.
* FORMULARZ

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza