facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

XX sesja Rady Powiatu w Zwoleniu

2016-10-18
A- A +A

 

Informuję, że w dniu 25 października 2016 roku o godzinie 14.00
w sali narad Starostwa Powiatowego w Zwoleniu
odbędzie się XX sesja Rady Powiatu w Zwoleniu

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji;

2.      Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany;

3.      Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich  sesji;

4.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności międzysesyjnej;

5.      Interpelacje i zapytania radnych;

6.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu w Zwoleniu
o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 w tym o wynikach egzaminów z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty,

7.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość
i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zwoleński,

8.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu określającego zasady współpracy Powiatu Zwoleńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego- na 2017 rok,

9.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu
w roku 2017,

10.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Zwoleńskiego do realizacji projektu systemowego pod nazwą „Łatwiejszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016,

  13.Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zwoleńskiego
        i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w  tym o przebiegu realizacji
        przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.

  14. Zapoznanie się z wynikami analizy oświadczeń majątkowych zgodnie z art. 25c ust.
       12 ustawy o samorządzie powiatowym.

  15. Udzielanie odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania radnych.

  16.  Wolne wnioski i informacje.

  17.  Zakończenie obrad XX sesji Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Zwoleniu

                                                                                                                                      Edward Rybak

 

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza