facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Wzmocnienie potencjału instytucjonalno-kadrowego 5 JST

 


Chcemy wiedzieć i umieć więcej!

W dniach 25-27 kwietnia czternastoosobowa grupa pracowników Starostwa Powiatowego w Zwoleniu uzupełniała i poszerzała swoją wiedzę na „Warsztatach Kodeksu Postępowania Administracyjnego” .

Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu pn. "Wzmocnienie potencjału instytucjonalno – kadrowego 5 jst” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, którego Powiat Zwoleński jest partnerem.

Warsztaty prowadziła Dr Monika A. Król adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, która oprócz wiedzy teoretycznej posiada także bogate doświadczenie zawodowe w pracy urzędniczej.

Trzy dni szkolenia umożliwiły uczestnikom wnikliwe przestudiowanie najważniejszych aspektów postępowania administracyjnego w praktyce urzędniczej z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych. Ponadto omówiono niedawne zmiany w ustawie Kodeks Postępowania Administracyjnego. Metoda szkolenia oprócz wykładu przewidywała również praktyczne ćwiczenia na zasadzie studium przypadku, które na bieżąco sprawdzały zdobytą wiedzę teoretyczną. Szczegółowy program szkolenia przedstawiamy poniżej.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia i byli bardzo zadowoleni z poziomu i sposobu przekazania im wiedzy. Kolejna szesnastoosobowa grupa pracowników Starostwa Powiatowego w Zwoleniu będzie uczestniczyła w „Warsztatach KPA” pod koniec maja br.

Edyta Sulima


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Powiat Zwoleński jest partnerem w projekcie pn. "Wzmocnienie potencjału instytucjonalno – kadrowego 5 jst” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. W ramach tego projektu w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu zostanie wdrożona metoda samooceny CAF.


Czym jest metoda CAF 2006
Wspólna Metoda Oceny - CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Metoda CAF skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Jest to model całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego, oparty na założeniu, że osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji, obywateli/konsumentów, poszczególnych jednostek i całych społeczeństw zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategię instytucji, zarządzanie zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania relacji partnerskich, zasoby i procesy.

Zgodnie z tą metodą, organizację poddaje się regularnie (średnio co 2 lata) jednoczesnemu oglądowi z różnych punktów widzenia w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności. Model CAF dostarcza łatwego w użyciu narzędzia, dzięki któremu europejskie podmioty sektora publicznego mogą sięgnąć po techniki zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności.

Model zawiera dziewięć kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie podczas przeprowadzania samooceny:
  • kryteria POTENCJAŁU: Przywództwo, Strategia i planowanie, Pracownicy, Partnerstwo i zasoby, Procesy,
  • kryteria WYNIKÓW: Wyniki działalności w relacjach z obywatelami / klientami, Wyniki działalności w relacjach z pracownikami, Społeczne wyniki działalności, Kluczowe wyniki działalności.

Co umożliwia metoda CAF

 • ocenę funkcjonowania instytucji opartą na faktach (dowodach), wykorzystującą zestaw kryteriów powszechnie stosowanych w jednostkach sektora publicznego w Europie,
 • ustalenie, czy faktycznie uzyskano zakładany postęp,
 • uzyskanie spójności podjętych działań i konsensusu w sprawie kroków na drodze usprawniania działalności instytucji,
 • uzyskanie spójności pomiędzy osiąganymi wynikami a działaniami wspierającymi (potencjałem),
 • wzbudzenie zainteresowania pracowników i skłonienie do zaangażowania w proces usprawnień,
 • upowszechnienie doświadczeń w zakresie dobrych praktyk i dzielenie się nimi wewnątrz i na zewnątrz instytucji,
 • włączenie różnych inicjatyw dotyczących poprawy jakości w codzienną działalność instytucji,
 • pomiar osiąganego wraz z upływem czasu postępu, drogą okresowej samooceny.
Jak metoda CAF jest wdrażana.
Wdrożenie metody CAF w Starostwie Powiatowym w przebiega w oparciu o 10 kroków doskonalenia organizacji, podzielonych na trzy fazy:

Faza I
Początek drogi z metodą CAF
Krok 1: Organizacja i planowanie procesu samooceny
Krok 2: Upowszechnienie informacji o procesie samooceny
Faza II
Proces samooceny
Krok 3: Utworzenie jednej lub więcej grup samooceny
Krok 4: Organizacja szkoleń
Krok 5: Przeprowadzenie samooceny
Krok 6: Sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny
Faza III
Plan usprawnień
Krok 7: Sporządzenie projektu planu doskonalenia
Krok 8: Upowszechnienie informacji o planie doskonalenia
Krok 9: Realizacja planu doskonalenia
Krok10: Planowanie następnej samooceny CAF

 
Działania w Fazie I i II.
Na mocy Zarządzenia Nr 7/2012 Starosty Zwoleńskiego z dnia 13 lutego 2012 r. powołano:
 1. Koordynatora CAF, odpowiadającego za kierowanie projektem wdrożenia metody CAF w Urzędzie - funkcję tę pełni Pani Edyta Sulima – p.o. Sekretarza Powiatu;
 2. Zastępcę Koordynatora CAF - funkcję tę pełni Pani Renata Wólczyńska - Inspektora na Stanowisku Pracy ds. Funduszy Pomocowych.
W drodze odrębnego zarządzenia Starosty powołano również reprezentatywny Zespół Samooceny w skład którego wchodzi 9 pracowników Starostwa z różnych komórek organizacyjnych, pełniących różne funkcje, posiadających różne doświadczenie, działających na różnych szczeblach organizacji i o różnym stażu pracy.
Skład Zespołu Samooceny:
 1. Józef Gaweł - Przewodniczący Zespołu
 2. Ryszard Fijoł – Członek Zespołu
 3. Marzanna Giemza – Członek Zespołu
 4. Arkadiusz Wrześniewski – Członek Zespołu
 5. Alicja Bednarczyk – Członek Zespołu
 6. Marta Dróżdż – Członek Zespołu
 7. Anna Ratuszyńska – Członek Zespołu
 8. Justyna Sałbut – Członek Zespołu
 9. Aneta Szewczyk – Członek Zespołu
Pierwsze szkolenie zapoznające szczegółowo Zespół Samooceny z zagadnieniami Metody CAF 2006 odbyło się w dniach 21 – 23 lutego 2012 roku. Zadaniem Zespołu będzie poszukiwanie dowodów i przeprowadzenie samooceny w oparciu o 9 kryteriów, 28 podkryteriów, ponad 200 pytań pomocniczych oraz system oceny punktowej określony metodą CAF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


„Wzmocnienie potencjału instytucjonalno-kadrowego 5 JST”

Projekt realizowany od października 2011 do września 2013 r. w ramach Działania 5.2 Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki skierowany do 5 samorządów
z województwa mazowieckiego.

Cel:
Istotą Projektu jest wzrost jakości usług świadczonych przez 5 urzędów z województwa mazowieckiego poprzez:
 • przygotowanie kadry zarządzającej i pracowników urzędów do stosowania europejskich standardów i narzędzi zarządzania w administracji publicznej,
 • wdrożenie narządzi samooceny CAF i procesów usprawniających pracę w urzędzie.

Partnerstwo:
Projekt jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przez Partnerstwo, którego liderem jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie
a partnerami są:
 • Starostwo Powiatowe w Zwoleniu
 • Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Starostwo Powiatowe w Pułtusku
 • Urząd Miasta w Makowie Mazowieckim
 • Urząd Miasta i Gminy w Pilawie

W podejmowanych działaniach Partnerstwo koncentruje się na poprawie jakości usług świadczonych przez administrację publiczną poprzez wprowadzenie spójnego programu zarządzania jakością i wiedzą oraz relacjami z klientem.

Działania:
 1. Wdrożenie metody samooceny CAF w 4 JST.
 2. Cykl warsztatów dla kadry kierowniczej z zarządzania w sektorze publicznym, zarządzania strategicznego, zarządzanie jakością i procesem, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzania projektem, zarządzania zmianą i ryzykiem oraz partycypacyjnego modelu zarządzania w administracji publicznej w 5 JST.
 3. Cykl szkoleń specjalistycznych dla pracowników 5 urzędów obejmujących: prawo zamówień publicznych, KPA, gospodarkę gruntami i nieruchomościami, legislację, ochronę środowiska, prawo budowlane, zarządzanie finansami publicznymi, postępowanie egzekucyjne, dostęp do informacji publicznej, ochronę informacji niejawnej oraz zarządzanie relacjami z klientem.
 4. Kurs komputerowy ECDL oraz kurs języka angielskiego.
 5. Cykl warsztatów obejmujących: prawo geodezyjne i kartograficzne, komunikacje interpersonalną, prawo pracy, finanse w JST, partnerstwo publiczno-prywatne oraz obsługę klienta.
 6. Doradztwo przy wprowadzaniu usprawnień procesu zarządzania strategicznego.
 7. Doradztwo przy wprowadzaniu usprawnień w procesie zarządzania relacjami z klientem.
 8. Doradztwo przy wprowadzaniu usprawnień procesu zarządzania partycypacją społeczną.
 9. Doradztwo przy wprowadzaniu usprawnień procesu przejrzystości w urzędzie.
 10. Doradztwo przy wprowadzaniu systemu rozwoju kompetencji kadr.
 11. Forum wymiany doświadczeń.
 12. Seminarium podsumowujące projekt.


Więcej informacji o projekcie na stronie www.frdl.mazowsze.pl


Biuro Projektu:
Michał Wójcik - Kierownik Projektu
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Długa 23/25, 00-238 Warszawa
tel. (22) 351 93 12 fax. (22) 351 93 10
www.frdl.mazowsze.pl

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza