facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Umowy z Wykonawcami kolejnych etapów projektu...

2016-08-10
A- A +A

Umowy z Wykonawcami kolejnych etapów projektu „Termomodernizacja
i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Zwoleńskim” podpisane

 

            W dniu 11 lipca br. Powiat Zwoleński otrzymał zgodę na rozszerzenie zakresu projektu „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynku szpitala SPZZOZ w Zwoleniu” o budynek Przychodni Rejonowej oraz Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu.

Po tej decyzji mogliśmy zawrzeć umowy z Wykonawcami wyłonionymi w ramach postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

W dniu 13 lipca br. nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą inwestycji w Przychodni Rejonowej: SGW BUDOWNICTWO Waldemar Stelmach Spółka Komandytowa ul. Mokra 2, 26 – 600 Radom.  Po stronie Powiatu Zwoleńskiego Umowę zawarli  Pan Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński oraz Pan Arkadiusz Sulima - Wicestarosta przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Pani Elżbiety Lange. Wykonawcę reprezentował Pan Grzegorz Lipka – Komandytariusz. Starosta Zwoleński omówił realizowany projekt, którego głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie zapotrzebowania na energię nieodnawialną w budynku Przychodni. Poinformował zebranych o zakresie prac oraz współfinansowaniu projektu w ramach  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Program Operacyjny PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Koszt robót budowlanych wyniesie 982 032,00 zł a prace potrwają do marca 2017 roku.

Tydzień Później zawarta została umowa na termomodernizację drugiego obiektu tj. Zespołu Szkół Licealnych w Zwoleniu. Wykonawcą inwestycji będzie firma Energia Polska S.A.  z siedziba
w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53 a reprezentowana były przez Pana Rafała Bujas – Dyrektora ds. Inwestycji OZE. Zakres robót jest większy na szkole niż na przychodni, to też i koszt robót budowlanych jest odpowiednio większy i wyniesie 1 431 893,41 zł a prace potrwają do 15 kwietnia 2017 roku.

Podczas podpisywania obu umów obecny był Pan Włodzimierz Maciaś, który na obiektach będzie pełnił nadzór inwestorski. Poinformował Wykonawców o swoich wymaganiach aby na etapie realizacji było jak najmniej sytuacji mogących zagrozić wykonaniu inwestycji w terminie.

W wyniku realizacji powyższych inwestycji roczne zapotrzebowanie na energię końcową zmaleje w przychodni o 438 299,40 (kWh/rok), natomiast w ZSL o 660 061,00 (kWh/rok). Wymierny wskaźnikami po zakończeniu termomodernizacji będzie oszczędność ciepła – ZSL 612,38 MWh/rok, Przychodnia  403,077 MWh/rok oraz energii elektrycznej – ZSL 47,68 MWh/rok, Przychodnia 35,192 MWh/rok. Zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne pozwolą na produkcje energii ze źródeł odnawialnych w ilości 28,28 MWh/rok w Zespole Szkół Licealnych oraz 20,11 MWh/rok w Przychodni Rejonowej. Poprawi się również estetyka obu obiektów.

     Renata Wólczyńska
Contracts with Contractors subsequent stages of the project "Retrofitting and improving energy and environmental efficiency of public buildings in the district Zwoleń" signed
On 11 July this year. Zwoleń district received approval to extend the scope of the project "Retrofitting and improving energy efficiency and environmental SPZZOZ hospital building in Zwoleń" by building local clinic and the team to high school in Zwoleń.
After this decision we could conclude agreements with the Contractors selected in the proceedings public procurement.
On 13 July this year. agreement was signed with the Contractor investments in the local clinic: SGW CONSTRUCTION Waldemar Stelmach Limited Partnership ul. Mokra 2, 26 - 600 Radom. After the District Zwolen Agreement concluded Mr. Waldemar Urbanski - Mayor of zwoleń and Mr. Arkadiusz Sulima - deputy chief of the countersignature of the Treasurer of the District of Mrs. Elżbieta Lange. Contractor represented by Mr. Grzegorz Lipka - limited partner. The mayor of Zwolen discussed the ongoing project, whose main objective is to improve energy efficiency and reduce the demand for non-renewable energy in the building Clinic. He informed the meeting about the scope of work and co-financing the project within the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 Operational Programme PL04 " Saving energy and promoting renewable energy sources." The cost of works will amount to 982 032,00 zł and the work will last until March 2017.
A week later an agreement was concluded for thermal modernization of the second object, ie. Team to high school in Zvolen. Contractor will be the company Energia SA Poland based in Warsaw at ul. Emilia Plater 53 and was represented by Mr. Rafał Bujas - Director. Investment RES. The scope of work is greater at school than at the clinic, and is also the cost of works is correspondingly larger and EUR 1 431 893,41 zł and the work will last until April 15, 2017 year.
During the signing of the two agreements was attended by Mr. Włodzimierz Maciaś, who objects will act as investor's supervision. Contractors informed of their requirements to the implementation phase was the least the situation that could jeopardize the performance of investments in the period.
As a result of these investments annual energy demand for final decreases in outpatient 438 299,40 (kWh / year), while in the ZSL 660 061,00 (kWh / year). Measurable indicators at the end of thermo will heat saving - ZSL 612,38 MWh / year, Infirmary 403,077 MWh / year and electricity - ZSL 47,68 MWh / year, Infirmary 35,192 MWh / year. Installed photovoltaic cells allow the production of energy from renewable sources in the amount of 28,28 MWh / year at High School high school and 20,11 MWh / year in the local clinic. Improve the aesthetics of the two objects.
 

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza