facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Stypendia dla uczniów

 

III edycja stypendiów dla uczniów zakończona

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu zakończyło kolejną już edycję stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Zwoleńskiego w zakresie przyznawania pomocy 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Priorytet 2 – Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, typ I).

Całkowita wartość projektu pn. „Stypendia szansą na naukę i pracę – rok szkolny 2006/2007” wyniosła 171.200,00 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 67,84% oraz z budżetu państwa - 32,16%.

Beneficjentami ostatecznymi projektu byli uczniowie 2 szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Licealnych oraz Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Zwoleńskiego, zamieszkujący tereny wiejskie  i pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosił 350 zł na osobę w rodzinie).  Stypendium wypłacane było przez okres 10 miesięcy po 80 zł miesiąc. Stypendium pobierało łącznie 253 uczniów.

W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków przyjęto 281 wniosków od uczniów spełniających kryteria ubiegania się o stypendium. Komisja Stypendialna wybrała 214 uczniów o najniższych dochodach, którzy przystąpili do projektu. W czasie realizacji projektu stypendium pobierało łącznie 253 uczniów. Powodem wzrostu liczby beneficjentów ostatecznych był fakt, że w miejsce osób, które przekroczyły dopuszczalny limit godzin nieusprawiedliwionych na zajęciach lekcyjnych, przerwały naukę bądź uczniowie, którzy ukończyli szkołę, a nie przystąpili do matury tracąc tym samym prawo do stypendium, wchodzili do projektu uczniowie z listy rezerwowej.

Ważne informacje - 31.08.2007r.

 

Ostatnia  transza wypłat stypendiów  w ramach  „Stypendia szansą na naukę i pracę  – rok szkolny 2006/2007” – Działanie 2.2 ZPORR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

W dniu 4 września 2007 roku zostaną wypłacone stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za miesiące maj i czerwiec 2007 roku.

Osoby pobierające stypendium proszone są o zgłoszenie się w w/w dniu do kasy Zespołu Szkół Licealnych oraz do kasy Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych. Stypendium otrzymują osoby, które systematycznie uczęszczają na zajęcia lekcyjne.

Ważne informacje - 18.05.2007r.

Trzecia transza wypłat stypendiów  w ramach projektu „Stypendia szansą na naukę i pracę  – rok szkolny 2006/2007” – Działanie 2.2 ZPORR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

W dniu 21 maja 2007 roku zostaną wypłacone stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za miesiąc kwiecień 2007 roku.

Osoby pobierające stypendium proszone są o zgłoszenie się w w/w dniu do kasy Zespołu Szkół Licealnych oraz do kasy Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych. Stypendium otrzymują osoby, które systematycznie uczęszczają na zajęcia lekcyjne.

Ważne

 

WAŻNE

Zgodnie z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13.03.07 r. znak: FS.OW.II/0724/224/2007 informujemy, że każdy uczeń otrzymujący stypendium w ramach Projektu „Stypendia szansą na naukę i pracę - rok szkolny 2006/2007”, zobowiązany jest do dostarczenia kserokopii świadectwa ukończenia klasy/szkoły, maturzyści także kserokopię świadectwa dojrzałości.

 

Wymagany dokument należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu, pok. nr 13: kserokopię ukończenia klasy/szkoły do dnia  30.06.2007 r., kserokopią świadectwa dojrzałości do dnia 06.07.2007 r.

Wypłata ostatniej transzy stypendium będzie uzależniona od uzupełnienia w/w dokumentów. W związku z powyższym proszę o szybkie i terminowe wywiązanie się z powyższych zaleceń.

Ważne informacje - 13.04.2007r.


Druga transza wypłat stypendiów  w ramach projektu „Stypendia szansą na naukę i pracę – rok szkolny 2006/2007” – Działanie 2.2 ZPORR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu informuje, iż w dniu 17 kwietnia 2007 roku zostanie wypłacona druga transza stypendiów dla uczniów w kasie Zespołu Szkół Licealnych oraz w kasie Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych. Stypendium otrzymają osoby, które systematycznie uczęszczają na zajęcia lekcyjne. 
Rodzice lub osoby podpisujące umowę proszone są o niezwłoczne zgłaszanie się po odbiór środków.

Ważne informacje - 21.12.2006r.

Pierwsza transza wypłat stypendiów  w ramach Działania 2.2 ZPORR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa Projekt „Stypendia szansą na naukę i pracę – rok szkolny 2006/2007” Umowa Nr Z/2.14/II/2.2/2263/06/U/88/06 z dnia 25.10.2006 roku na dofinansowanie w kwocie 171.200,00 zł.

       Starostwo Powiatowe W Zwoleniu informuje, iż w dniu 22 grudnia 2006 roku rozpocznie się wypłacanie stypendiów dla uczniów w kasie Zespołu Szkół Licealnych oraz w kasie Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych. Stypendium otrzymają osoby, które systematycznie uczęszczają na zajęcia lekcyjne. Rodzice lub osoby podpisujące umowę proszone są o niezwłoczne zgłaszanie się po odbiór środków.

        Zgodnie  z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu zwoleńskiego, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2006/07 dla uczniów pobierający stypendium limit godzin nieusprawiedliwionych wynosi 0. Po dokonaniu analizy frekwencji 19 uczniów zostało wykluczonych z pomocy stypendialnej (11 osób od miesiąca września, kolejne 2 osoby od października oraz 6 osób od listopada). Jeden uczeń przestał spełniać zasady określone w § 6 pkt. 6 w/w Regulaminie tj. zaprzestał edukacji w szkole prowadzonej przez Powiat Zwoleński. Na miejsce wykluczonych osób zakwalifikowano 22 uczniów z listy rezerwowej – z uwagi na pozostające środki 3 osoby więcej niż zostało wykluczonych.
W związku z powyższym stypendium na chwilę obecną pobierać będzie 218 uczniów.

Ważne informacje - 27.09.2006r.

Komisja stypendialna powołana Zarządzeniem Nr 15/2006 Starosty Zwoleńskiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku w dniu 8 września 2006 roku dokonała analizy złożonych wniosków do stypendium unijnego uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zespołu Szkół Rolniczo - Technicznych 
w Zwoleniu.

  1. Działając zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu zwoleńskiego, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2006/07 stwierdzono, iż 16 wniosków nie spełnia wymogów do stypendium unijnego w ramach ZPORR.
  2. Przeanalizowano 4 wnioski osób, które dostarczyły dokumenty w późniejszym terminie i w związku z czym umieszczone zostały na liście rezerwowej.
  3. Komisja stypendialna ustaliła, że 281 uczniów spełnia kryteria w/w Regulaminu do otrzymania pomocy; 120 wniosków z ZSL i 161 z ZSR-T, które poddała rozpatrzeniu.
  4. Z uwagi na fakt, iż liczba osób ubiegających się o stypendium znacznie przewyższyła liczbę stypendiów do rozdysponowania, pierszeństwo do jego otrzymania zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 powyższego Regulaminu, uzyskały osoby o najniższych dochodach.
  5. Z pomocy zostały wykluczone 2 osoby z ZSR-T powtarzające rok szkolny.
  6. W wyniku zastosowania powyższych kryteriów, Komisja stwierdziła nadmiar wniosków, a w związku z tym, iż do wsparcia kwalifikują się rodzeństwa, podjęła decyzję o przyznaniu stypendium jednej z osób w rodzinie, tak aby pomoc stypendialna objęła jak największą liczbę rodzin; nie dotyczy osób najuboższych o dochodowości do 100 zł.     
    W jednym przypadku, gdzie o stypendium ubiegało się czworo rodzeństwa z rodziny wielodzietnej uczęszczającego do szkoły średniej, Komisja przydzieliła wsparcie dwom osobom z rodziny.   
  7. Zachowując powyższe wytyczne zgodnie z Ramowym Planem Realizacji Działania na 2006 r. przyznano 131 stypendia dla ZSR-T w Zwoleniu i 83 dla ZSL. Razem pomocą objęto 214 uczniów, którym przyznano kwotę 80 zł miesięcznie.

Pozostałe osoby wg. dochodu umieszczone zostały na liście rezerwowej.
Zainteresowane osoby zostaną zawiadomieni o wynikach posiedzenia oraz  o terminie podpisania umów przekazywania stypendiów dla uczniów powiatu zwoleńskiego.

 

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów 
na wyrównywanie szans edukacyjnych 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu zwoleńskiego 
umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości 
w roku w roku szkolnym 2006/2007

Ważane informacje - 25.07.2006r.

Trzecia transza wypłat stypendiów  w ramach projektu „Stypendia szansą na naukę i pracę – Powiat Zwoleński” – Działanie 2.2 ZPORR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

W dniu 01.08.2006 roku rozpocznie się wypłacanie stypendiów dla uczniów w kasie Zespołu Szkół Licealnych, natomiast 02.08.2006 w kasie Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych. Stypendium otrzymają osoby, które przedłożyły stosowne dokumenty (faktury lub inne dokumenty księgowe) potwierdzające poniesione wydatki (kwalifikowane) na naukę. Refundacją objęte zostały rachunki z datą wystawienia od 1 czerwca 2006 roku do dnia odebrania świadectwa ukończenia klasy bądź maturalnego. Rodzice lub osoby podpisujące umowę proszone są o niezwłoczne zgłaszanie się po odbiór środków.
   
Starostwo Powiatowe w Zwoleniu  informuje, iż rozpoczyna się III edycja stypendiów socjalnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Zwoleński, które kończą się uzyskaniem świadectwa maturalnego. 
Dla uczniów z terenów wiejskich i miast do 5 tys. mieszkańców, miast od 5 tys. do 20 tys. mieszkańców (na obszarze jakich nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą), która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą.

Wydawanie i przyjmowanie wniosków stypendialnych odbywać się będzie w dniach od 1 sierpnia 2006r do 31 sierpnia 2006r. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:00 pokój numer 13.

Informujemy, że stypendia w III edycji będą przekazywane w formie finansowej.

Niezbędne dokumenty będą do pobrania od dnia 24.07.2006 r.

Ważne informacje - 30.06.2006r.

Druga transza wypłat stypendiów  w ramach projektu „Stypendia szansą na naukę i pracę – Powiat Zwoleński” – Działanie 2.2 ZPORR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

    W dniu 03.07.2006 roku rozpocznie się wypłacanie stypendiów dla uczniów w kasie Zespołu Szkół Licealnych, natomiast 04.07.2006 w kasie Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych. Stypendium otrzymają osoby, które przedłożyły stosowne dokumenty (faktury lub inne dokumenty księgowe) potwierdzające poniesione wydatki (kwalifikowane)na naukę. Kwota otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego to 171.200 zł. Refundacją objęte zostały rachunki z datą wystawienia do 31.05.2005 roku. Rachunki złożone w miesiącu czerwcu zostaną zrefundowane w późniejszym terminie. 
       Uczniowie, którzy nie wykorzystali przyznanej im kwoty stypendium a  posiadający rachunki kwalifikujące się do refundacji  proszeni są o dostarczenie ich do osoby obsługującej program stypendialny do dnia 06.07.2006 roku.  

Ważne informacje - 15.03.2006

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu informuje, iż 
w dniu 28.02.2006 roku został zawarty Aneks Nr 1 
do Umowy nr Z/2.14/II/2.2/1194/05/U/21/06
o dofinansowanie Projektu „Stypendia szansą na naukę i pracę – Powiat Zwoleński”.

Powyższy dokument oznacza wyrażenie zgody Instytucji Wdrażającej na zmianę zakładanego produktu: Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendium w celu kontynuowania nauki tj. zwiększenie ze 164 osób do 268 osób.

Wypłata stypendiów  w ramach projektu „Stypendia szansą na naukę i pracę – Powiat Zwoleński” – Działanie 2.2 ZPORR współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

W dniu 28.03.2006 roku rozpocznie się wypłacanie stypendiów dla uczniów w kasach szkół: Zespołu Szkół Licealnych oraz Zespołu Szkół Rolniczo – Technicznych. Stypendium otrzymają osoby, które przedłożyły stosowne dokumenty (faktury lub inne dokumenty księgowe) potwierdzające poniesione wydatki (kwalifikowane)na naukę. Kwota, którą otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego tj. 49.200 zł wystarczy na zrefundowanie rachunków z datą wystawienia do 17.11.2005 roku. Jeżeli uczniowie posiadają rachunki z datą wystawienia wcześniejszą niż 17.11.2005 proszeni są o dostarczenie ich do osoby obsługującej program stypendialny.  

Ważne informacje

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu informuje, iż

 

 

Umowa nr Z/2.14/II/2.2/1194/05/U/21/06

o dofinansowanie Projektu

Stypendia szansą na naukę i pracę – Powiat Zwoleński

 

została podpisana w dniu 6 stycznia 2006 roku pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Pana Adama Struzika – Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Pana Tomasza Sieradza – Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego a Powiatem Zwoleńskim reprezentowanym  przez Pana Jerzego Kozińskiego – Starostę Zwoleńskiego i Pana Waldemara Urbańskiego – Wicestarostę Zwoleńskiego.

 

     Kwota dofinansowania na rok szkolny 2005/2006 wynosi 246.000 zł. Kwota ta wystarczy na objęcie pomocą 164 osób, a kwota stypendium wyniosłaby 150 zł. W związku z powyższym Starosta Zwoleński podjął decyzję o zmniejszeniu kwoty stypendium do 91,79 zł na 1 ucznia, aby objąć pomocą wszystkich ubiegających się o stypendium i spełniających kryteria. Decyzja Pana Starosty musi zostać zaakceptowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Starostwo Powiatowe w Zwoleniu zwróciło się z prośbą do Instytucji Wdrażającej o wyrażenie zgody na zmianę zakładanego produktu: Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendium w celu kontynuowania nauki tj. zwiększenie ze 164 osób do 268 osób.

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza