facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Ogłoszenie o naborze - Główny Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

2015-06-12
A- A +A

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZWOLENIU,

UL. WOJSKA POLSKIEGO 78, 26-700 ZWOLEŃ

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zwoleniu poszukuje kandydatów na stanowisko:

Główny Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu

Liczba etatów: 0,5

Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz.330, z późn. zm.),
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów Word i Excel,
 • nieposzlakowana opinia.


Osoba ubiegająca się o to stanowisko powinna spełniać jeden z poniższych warunków:

 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów ustawy "o zamówieniach publicznych", "samorządzie powiatowym"oraz "pracownikach samorządowych", kodeksu pracy, ustawy
  "o podatku dochodowym", "o systemie ubezpieczeń społecznych",
 • znajomość ustawy "o pomocy społecznej", ustawy "o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych", ustawy "o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej",
 • znajomość rachunkowości budżetowej,
 • znajomość obsługi programu finansowo- księgowego Arisco, programu Płatnik,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność, rzetelność , odpowiedzialność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie całości spraw finansowo-księgowych jednostki,
 • prowadzenie rachunkowości (sporządzanie, przyjmowanie, obieg, archiwizowanie i kontrola dokumentów księgowych, sprawozdawczość finansowa),
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników,
 • obsługa zatrudnienia w ramach umów cywilnoprawnych,
 • naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń pracowników,
 • naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwentaryzacji.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce wykonywania pracy: siedziba PCPR, ul. Wojska Polskiego 78, Zwoleń,
 • praca biurowa w pomieszczeniach usytuowanych na parterze budynku,
 • podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych,
 • praca przy monitorze komputerowym,
 • 0,5 etatu.

Umowa o pracę na czas określony, z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. cv,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 5. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 9. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.        

Oferty należy składać lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs na wolne stanowisko pracy- Główny Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu" do dnia 22 czerwca 2015 r. do godz. 15.30 pod adresem:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie       
ul. Wojska Polskiego 78

26- 700 Zwoleń


Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny- powinny być opatrzone klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U z 2014 r.,  poz.1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2014 r., poz. 1202)."    

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  (048) 676 36 23
Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza