facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

KONKURSY - DOŻYNKI POWIATOWE 2014

2014-07-30
A- A +A
REGULAMIN
VIII POWIATOWEGO KONKURSU
PRODUCENTÓW ROLNYCH 2014

I.    Organizatorem Konkursu Producentów Rolnych są: Starosta Zwoleński, Burmistrz Zwolenia, Wójtowie gmin: Kazanów, Policzna, Przyłęk, Tczów, Bank Spółdzielczy w Zwoleniu, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej. Patronat medialny sprawować będzie niezależne pismo lokalne „Głos Ziemi Zwoleńskiej”.
II.    W Konkursie „Producentów Rolnych 2014” mogą brać udział rolnicy, którzy :
1)    prowadzą gospodarstwo rolne samodzielnie lub z rodzicami minimum od 3 lat,
2)    nie ukończyli 50 roku życia,
3)    powierzchnia posiadanego gospodarstwa rolnego jest większa od średniej wojewódzkiej, to jest powyżej 8,3 ha, z wyjątkiem gospodarstw stanowiących dział specjalny produkcji rolnej,
4)    są ubezpieczeni w KRUS,
5)    nie byli zwycięzcami (laureatami I miejsca) powyższego konkursu na szczeblu powiatowym  w ostatnich trzech latach.
III.    Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach - I etap na szczeblu gminy w terminie do 19.08.2014 r., II etap- na poziomie powiatu do 26.08.2014 r.
IV.    W gminach zostaną powołane Komisje Konkursowe składające się odpowiednio z  przedstawicieli Urzędów Gmin, Banku Spółdzielczego w Zwoleniu, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej. Na szczeblu gminy komisje powołuje  Burmistrz/Wójt.
V.    Powołana komisja gminna wyłoni spośród zgłoszonych kandydatów trzech najlepszych młodych producentów rolnych. Zajmujący pierwsze miejsce wezmą udział w konkursie na szczeblu powiatowym. Zgłoszenia do konkursu na szczeblu gminnym są przyjmowane w terminie do 13.08.2014 roku.
      Gminna Komisja Konkursowa:
1)    zapozna się ze zgłoszonymi kandydaturami do 14.08.2014 r.
2)    wyłoni trzech najlepszych Producentów Rolnych, a wśród nich zwycięzcę zajmującego pierwsze miejsce do 19.08.2014 r.
3)    zwycięzcę zajmującego pierwsze miejsce zgłosi do Powiatowej Komisji Konkursowej w terminie do 20.08.2014 r. do godz. 1000
VI.    W powiecie zostanie powołana Komisja Konkursowa składające się z  dwóch przedstawicieli Starostwa Powiatowego, jednego przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Zwoleniu, jednego przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i jednego przedstawiciela Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej. Na szczeblu powiatu komisję powołuje Starosta.
VII.    Powiatowa Komisja Konkursowa:
1)    zapozna się z kandydatami zgłoszonymi do konkursu powiatowego w terminie do 20.08.2014 r.
2)    dokona oceny kandydatów do 26.08.2014 r. przyznając kandydatom odpowiednio miejsca od 1 do 5.
VIII.    Gminne i Powiatowa Komisja Konkursowa dokonują oceny kandydatów biorąc pod uwagę:
1)    obszar gospodarstwa rolnego,
2)    wyniki produkcji roślinnej i zwierzęcej,
3)    estetykę obejścia,
4)    perspektywę rozwoju gospodarstwa rolnego,
5)    pozyskanie środków z UE,
6)    wyposażenie gospodarstwa w sprzęt i maszyny rolnicze,
7)    dochody uzyskiwane z działalności rolniczej,
8)    zróżnicowanie działalności/ działalność pozarolnicza.
IX.  Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 31.08.2014 r. podczas imprezy „Zwoleński Festiwal Chleba - Dożynki Powiatowe 2014”.


Regulamin konkursu
„Najestetyczniejsza miejscowość w powiecie zwoleńskim w 2014 roku”

I. Organizatorem konkursu jest Rada Powiatowa MIR, Starostwo Powiatowe w Zwoleniu, oraz gminy wchodzące w skład powiatu zwoleńskiego.

II. Cele Konkursu:
1)  zainteresowanie mieszkańców miejscowości estetyką i wyglądem swoich posesji,
2)  podnoszenie aktywności mieszkańców,
3)  większa dbałość o ochronę środowiska,
4)  przestrzeganie porządku i czystości w obejściach gospodarskich,
5)  poprawa infrastruktury miejscowości (drogi, chodniki ),
6)  zwiększenie atrakcyjności turystycznych miejscowości.

III. Uczestnicy konkursu:
1)  w konkursie mogą uczestniczyć wszystkie miejscowości z powiatu zwoleńskiego z wyjątkiem miejscowości, które były zwycięzcami  konkursu w ciągu ostatnich pięciu lat.
2)  gmina rozpropaguje konkurs wśród mieszkańców wszystkich miejscowości i dostarczy regulamin do wszystkich sołtysów z terenu gminy.

IV. Zakres i przedmiot.
1) Każda miejscowość w gminie, oraz jej mieszkańcy będą dbali o estetykę swoich posesji poprzez :
 - wygląd swoich ogródków przydomowych (kwiaty, krzewy),
 - ogrodzenie posesji i jej wygląd,
 - wykaszanie trawy i chwastów w obejściach gospodarskich i poboczach dróg,
 - zbieranie śmieci,
2)  Gmina będzie dbała o drogi i ewentualne chodniki.

V. Ocena.
1) Wybór najestetyczniejszej miejscowości w gminie będzie  dokonywany przez komisję powołaną przez Burmistrza/Wójta, w skład której powinien wchodzić członek MIR reprezentujący daną  gminę.
2) Każda gmina powiatu zwoleńskiego zgłasza do starostwa najestetyczniejszą miejscowość swojej gminy na tydzień przed dożynkami powiatowymi, tj. do dnia 22 sierpnia 2014 r.
3) Wybór najestetyczniejszej miejscowości w powiecie zwoleńskim będzie dokonany przez komisję w skład której wchodzić będą – Przewodniczący Rady Powiatowej MIR jako przewodniczący komisji, przedstawiciel Starostwa Powiatowego, przedstawiciel Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Terenowego Zespołu Doradztwa w Zwoleniu oraz przedstawiciel z każdej gminy biorącej udział w konkursie w terminie do dnia 27 sierpnia 2014 r.
4) Zwycięska miejscowość otrzyma na ręce sołtysa nagrodę, której  fundatorem będzie Rada Powiatowa Mazowieckiej Izby Rolniczej.
5) Starosta Zwoleński ufunduje puchar dla Burmistrza/Wójta gminy, w której leży zwycięska miejscowość.
6) Wszystkie miejscowości biorące udział w konkursie otrzymają na ręce reprezentujących je sołtysów pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Starostę.

VI. Rozpropagowania konkursu dokona gmina oraz członkowie Rady Powiatowej MIR na swoim terenie.
Regulamin konkursu
„Najsmaczniejszy chleb tradycyjny lub wieloziarnisty powiatu zwoleńskiego
w 2014 roku”


 
I.    Organizatorem konkursu jest Powiat Zwoleński, gminy wchodzące w skład powiatu zwoleńskiego oraz Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych.

II.    Cele konkursu:
1)    prezentacja najlepszych i najsmaczniejszych chlebów wypiekanych na terenie powiatu zwoleńskiego,
2)    wymiana doświadczeń pomiędzy piekarzami z terenu powiatu zwoleńskiego,
3)    kultywowanie i upowszechnianie tradycyjnych metod wypieku chleba,
4)    promocja zdrowej żywności,

III.    Uczestnicy konkursu.
    Konkurs zostanie przeprowadzony wśród trzech grup uczestników:
1)    piekarnie wypiekające pieczywo na terenie powiatu zwoleńskiego,
2)    koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe i folklorystyczne, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe z terenu powiatu zwoleńskiego,
3)    osoby fizyczne zamieszkujące na terenie powiatu zwoleńskiego.

IV.      Warunki uczestnictwa.
1)    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie zgłoszenia na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu w terminie do dnia 21 sierpnia 2014 r., a następnie dostarczenie w dniu 26 sierpnia 2014 r. zgłoszonego do konkursu chleba.
2)    Kartę zgłoszenia należy doręczyć lub przesłać do Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, ul. Wł. Jagiełły 4, pok. 10.
3)    Zgłoszony do konkursu chleb należy dostarczyć w dniu 26 sierpnia 2014 roku. do Sali narad Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, ul. Wł. Jagiełły 4, do godz. 830.
4)    Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu jeden chleb (tradycyjny lub wieloziarnisty).

V.    Ocena.
1)    Wybór najsmaczniejszego chleba w każdej z trzech kategorii uczestników będzie dokonany przez komisję konkursową, w skład której wejdą: dwóch przedstawicieli Starostwa Powiatowego - jeden z nich jako przewodniczący komisji, po jednym przedstawicielu z każdej z pięciu gmin powiatu zwoleńskiego, wyznaczony przez Burmistrza/Wójta, przedstawiciel Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.
2)    Ponadto komisja przyzna II i III miejsce w każdej kategorii uczestników.
3)    Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma nagrodę, a jego chleb tytuł: „Najsmaczniejszy chleb tradycyjny powiatu zwoleńskiego w 2014 roku” lub tytuł: „Najsmaczniejszy chleb wieloziarnisty powiatu zwoleńskiego w 2014 roku”.
4)    Laureaci konkursu, którzy zajmą II i III miejsce w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe dyplomy, a w miarę możliwości także nagrody.
5)    Organizatorzy konkursu mogą podjąć decyzję o przyznaniu miejsc ex aequo w przypadku otrzymania przez uczestników konkursu takiej samej liczby punktów lub zarządzić dodatkową ocenę.
6)    W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń do konkursu w poszczególnych kategoriach organizatorzy zastrzegają sobie prawo połączenia kategorii uczestników i wyłonienia wspólnych laureatów.
7)    Kryteriami oceny będą:
a)    wykorzystanie pełnowartościowych/ekologicznych składników,
b)    walory smakowe,
c)    walory estetyczne/wygląd.

VI. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 31.08.2014 r. podczas Zwoleńskiego Festiwalu Chleba - Dożynek Powiatowych 2014.załącznik 1
 
 
KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE
„Najsmaczniejszy chleb tradycyjny lub wieloziarnisty powiatu zwoleńskiego w 2014 roku”
 
 
1. imię, nazwisko osoby/ nazwa firmy lub organizacji zgłaszającej chleb do konkursu 
                                                   
…………………………………………………………………………………………………..
 
…………………………………………………………………………………………………...
 
2. Adres i numer telefonu kontaktowego uczestnika zgłaszającego chleb do konkursu
 
…………………………………………………………………………………………………...
 
…………………………………………………………………………………………………...
 
3. Nazwa chleba zgłaszanego do konkursu
 
…………………………………………………………………………………………………...
 
Data i podpis osoby zgłaszającej :
 
………………………………………
 
___________________________________________________________________________
 
Krótki opis sposobu wypieku i produktów, z których korzystano przy wypieku chleba.
 
…………………………………………………………………………………………………...
 
…………………………………………………………………………………………………...
 
…………………………………………………………………………………………………...
 
…………………………………………………………………………………………………...
 
…………………………………………………………………………………………………...
 
…………………………………………………………………………………………………...
 
…………………………………………………………………………………………………...
 
…………………………………………………………………………………………………...
 
…………………………………………………………………………………………………...


Regulamin konkursu
„Najzabawniejsza przyśpiewka ludowa tegorocznych dożynek”


I.     Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Zwoleniu.

II.    Cele Konkursu:
1)    upowszechnianie wiedzy o tradycji ludowej,
2)    promocja muzyki ludowej,
3)    promocja lokalnych twórców ludowych,
4)     aktywizacja mieszkańców, a w szczególności zespołów i kół gospodyń wiejskich.

III.    Uczestnicy konkursu:

1)      W konkursie mogą uczestniczyć zespoły ludowe, grupy folklorystyczne, kapele lub koła gospodyń wiejskich działające na terenie powiatu zwoleńskiego, które zostaną zgłoszone przez daną gminę.
2)      Każda gmina powiatu zwoleńskiego może zgłosi do konkursu jeden zespół.

IV.      Warunki uczestnictwa:

1)    Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie przez gminę pisemnego zgłoszenia  zespołu w terminie do dnia 25 sierpnia 2014 roku.
2)    Zgłoszenie powinno zawierać nazwę zespołu i tytuł przyśpiewki, a także dołączoną jej treść.
3)    Zgłoszenie należy doręczyć lub przesłać do Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, ul. Wł. Jagiełły 4, pok. 10.

V.    Ocena:

1)    Wyboru najzabawniejszej przyśpiewki ludowej dożynek dokona publiczność zgromadzona na uroczystości wyrażając swój wybór wielkością oklasków, a w razie konieczności ostateczne zdanie będzie należało do osoby wskazanej przez organizatora konkursu.
2)    Każdy zespół biorący udział w konkursie otrzyma pamiątkowy dyplom i upominki.
3)    Wyłoniony przez publiczność zwycięzca otrzyma dodatkowo nagrodę rzeczową ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Zwoleniu.

VI.    Rozpropagowania konkursu dokona każda gmina wśród swoich zespołów.

 
Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza