facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Kolejny etap projektu „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Zwoleńskim”

2017-07-20
A- A +A

W dniu 24 lutego br. Powiat Zwoleński otrzymał zgodę na rozszerzenie zakresu projektu „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Zwoleńskim” o budynek Domu Pomocy Społecznej w Gródku.

Pozytywna decyzja umożliwiła nam zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W dniu 2 marca br. nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą inwestycji firmą Hydrochem DGE S.A. ul. Rafii 2204-241 Warszawa.  Po stronie Powiatu Zwoleńskiego Umowę zawarli  Pan Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński oraz Pan Arkadiusz Sulima - Wicestarosta przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Pani Elżbiety Lange. Wykonawcę reprezentował Pan Jarosław Rękawek – Prezes Zarządu. Starosta Zwoleński omówił realizowany projekt, którego głównym celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie zapotrzebowania na energię nieodnawialną w budynku Domu Pomocy Społecznej. Poinformował zebranych o zakresie prac oraz współfinansowaniu projektu w ramach  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Program Operacyjny PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Koszt robót budowlanych objętych projektem wyniesie
2 470 314,90 zł.

Podczas podpisywania obu umów obecny był Pan Włodzimierz Maciaś, który na obiekcie będzie pełnił nadzór inwestorski. Poinformował Wykonawcę o swoich wymaganiach, aby na etapie realizacji było jak najmniej sytuacji mogących zagrozić wykonaniu inwestycji w terminie.

Zakres inwestycji obejmuje:

1.       Wymianę źródła zasilania w ciepło – zastąpienie lokalnej kotłowni na paliwo stałe na pompy ciepła.

2.       Wymianę instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania – kompletnej (piony, poziomy, grzejniki z niezbędnym osprzętem, izolacja rur c.o. w pomieszczeniach nieogrzewanych.

3.       Montaż zaworów podpionowych i termostatycznych.

4.       Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wyposażenie stolarki okiennej w nawietrzaki.

5.       Docieplenie przegród zewnętrznych; ścian i stropu.

6.       Montaż systemu zarządzania energią w budynku.

7.       Montaż instalacji fotowoltaicznej.

8.       Wymianę istniejących opraw oświetlenia na oprawy typu LED.

W wyniku realizacji powyższych inwestycji roczne zapotrzebowanie na energię końcową zmaleje o 1 313 998,9 (kWh/rok). Wymiernym wskaźnikiem po zakończeniu termomodernizacji będzie oszczędność ciepła – 1427,35 MWh/rok. Zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne pozwolą na produkcje energii ze źródeł odnawialnych w ilości 94,04 MWh/rok. Poprawi się również estetyka  obiektu.

     Renata Wólczyńska


The next stage of the project "Retrofitting and improving energy and environmental efficiency of public buildings in the district Zwoleń"

On 24 February this year. Zvolen district received approval to extend the scope of the project "Retrofitting and improving energy and environmental efficiency of public buildings in the district Zwoleń" for building the nursing home in Gródek. A positive decision enabled us to conclude a contract with the Contractor selected in the context of public procurement.

On 2 March. agreement was signed with the Contractor investment company Hydrochem DGE SA ul. Raffia 2204-241 Warsaw. After the District Zvolen Agreement concluded Mr. Waldemar Urbanski - Mayor of Zvolen and Mr. Arkadiusz Sulima - deputy chief of the countersignature of the Treasurer of the District of Mrs. Elizabeth Lange. Contractor represented by Mr. Jarosław Rękawek - Chairman of the Board. Starosta Zvolen discussed the ongoing project, whose main objective is to improve energy efficiency and reduce the demand for non-renewable energy in the building of the Nursing Home. He informed the meeting about the scope of work and co-financing the project within the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 Operational Programme PL04 ​​"Saving energy and promoting renewable energy sources." The cost of the works covered by the project will be 2 470 314.90 zł.

During the signing of the two agreements was attended by Mr. Vladimir Macias, who object will act as investor's supervision. He informed the Contractor of their requirements to the implementation phase was the least the situation that could jeopardize the performance of investments in the period.

The investment includes:

1.       Replacement of the power source of heat - the replacement of local solid fuel boiler to the heat pump.

2.       Replacement of the internal central heating installation - complete (risers, horizontal radiators with all the necessary accessories, pipe insulation C.O. in unheated rooms.

3.       Installation of thermostatic valves and podpionowych.

4.       Replacement of windows and doors accessories windows in ventilators.

5.       Thermal insulation of the building envelope; walls and ceiling.

6.       Installation of energy management system in the building.

7.       Installation of the photovoltaic installation.

8.       Replacement of existing lighting fixtures to LED luminaires.

 As a result of these investments annual energy demand for the final drops of 1 313 998.9 (kWh / year). Measured, after the thermo will heat saving - 1,427.35 MWh / year. Installed photovoltaic cells allow the production of energy from renewable sources in the amount of 94.04 MWh / year. Improve the aesthetics of the object.

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza